Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Regulament de organizare și funcționare

REGULAMENT

 DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL APARATULUI PROPRIU

ŞI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE

AL CONSIULIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BORSEC

 

 Capitolul I.  Organizarea şi atribuţiile personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local oraş Borsec

 

 1. Dispoziţii generale

 

            Art.1.Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizării serviciilor publice, a eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, a legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale. Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul şi capacitatea de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în intresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

            Acest drept se exercită de către Consiliul local −ca autoritate deliberativă− şi primar −ca autoritate executivă− neaducând atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.

            Autonomia locală este administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.

            Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin localităţii.

            Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt cele prevăzute de lege şi sunt depline şi exclusive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

            Raporturile dintre administraţia publică locală din oraş şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor judeţului.

            Consiliul local şi primarul −ca autorităţi ale administraţiei publice locale− au dreptul ca în limitele competenţelor lor să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.

Conform legii, oraşul Borsec –unitate administrativ teritorială este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină

 

II Misiune şi scop

 

            Art. 2. Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, împreună cu primarul, viceprimarul şi secretarul oraşului Borsec constituie Primăria oraşului Borsec — structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

 

III Principii

 

            Art. 3. Aducerea la îndeplinire a scopului prevăzut la art. 2 se face cu respectarea următoarelor principii:

– Realizarea tuturor activităţilor, în interesul exclusiv al cetăţeanului;

– Respectarea legalităţii;

– Asigurarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor activităţilor.

 

IV Baza legală:

 

            Art. 4. Aparatul propriu al Consiliului Local al oraşului Borsec îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

 

V Funcţiile aparatului propriu al Consiliului Local

 

            Art. 5. Aparatul propriu al Consiliului Local îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 1. a)de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a planurilor de acţiune sectorială şi a proiectelor prioritare;
 2. b)de coordonarea serviciilor publice pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală;
 3. c)de administrarea bugetului aprobat de Consiliul Local;
 4. d)de colaborarecu serviciile descentralizate ale statului, autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi cu societatea civilă;
 5. e)de execuţie, prin care se aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile

primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale;

 1. f)de monitorizareşi control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local şi

dispoziţiilor primarului în teritoriu.

 

VI Structura organizatorică

 

            Art. 6. Structura instituţiei este realizată pe criterii de maximă flexibilitate menită să garanteze transferul de funcţii, programe şi obiective.

Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al oraşului Borsec se împarte în:

a.Structuri permanente:

¾    Servicii;

¾    Birou;

¾    compartimente

 1. Structuri temporare:

¾    comisii

            Art.7. Serviciile reprezintă un mediu organizatoric de nivel II cărora le este atribuită tratarea unor obiective sau activităţi specifice, cu responsabilităţi în consecinţă.

Serviciile pot funcţiona independent sau să aibă în componenţă  compartimente.

            Art.8. Biroul reprezintă mediul organizatoric de bază omogen sub aspect gestional. Biroul este condus de un şef se birou.

            Art.9. Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date în componenţă un număr restrâns de activităţi.

            Art.10. Comisia este o structură organizatorică temporară având rolul de îndeplinire a unor obiective complexe, cu relevanţă specială şi care necesită o maximă integrare între profesionalitatea specifică şi competenţele transversale.

Responsabilul comisiei este numit prin actul administrativ de constituire a acesteia.

            Art.11. Structura organizatorică permanentă se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local.

 

 

CAP II.  ATRIBUŢIILE, COMPETENŢELE ŞI RĂSPUNDERILE CU CARACTER GENERAL ALE CONDUCĂTORILOR DIN APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL ŞI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE

 

Conducătorii compartimentelor pentru activitatea de care răspund au următoarele atribuţii principale:

Art. 12. - Organizează activitatea pe servicii, birouri şi compartimente, asigură programarea muncii, stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor stabilite.

Art.13. - Urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi in termen a analizelor, informărilor şi a tuturor celorlalte lucrări sau acţiuni stabilite.

Art.14. - Asigură respectarea disciplinei în muncă de către salariaţii din subordine, luând în acest scop măsurile ce se impun.

Art. 15 - În limitele competenţei stabilite de Primar reprezintă serviciul, biroul sau compartimentul în relaţiile cu alte compartimente sau alte organe de stat.

Art.16. - Asigură cunoaşterea reglementărilor legale specifice domeniului de activitate, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine.

Art.17. - Primeşte şi repartizează corespondenţa pe  servicii, birouri şi salariaţii compartimentului pe care îl conduce, dând îndrumările corespunzătoare soluţionării acestora, semnează potrivit competenţei stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuată în cadrul compartimentului.

Art. 18. - Întocmesc graficul şi tematica acţiunilor de îndrumare şi control pentru personalul din subordine şi le prezintă spre aprobare Primarului, Viceprimarilor sau Secretarului, după caz.

Art. 19. - Urmăresc şi asigură rezolvarea în termen cu respectarea dispoziţiilor legale a cererilor, sesizărilor, propunerilor, reclamaţiilor cetăţenilor şi a notelor de audienţă.

Art. 20. - Întocmesc fişele de evaluare şi propun calificative pentru salariaţii din cadrul serviciului, biroului, compartimentelor pe care îl conduc.

Art. 21. - Iniţiază proiecte de hotărâri şi întocmesc rapoarte de specialitate, precum şi dispoziţii.

Art. 22. - Ia notă de propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi urmăresc realizarea lor.

Art. 23. - Îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de conducere.

 

 

CAPITOLUL III. CONSTITUIREA ŞI SUBORDONAREA COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL  ŞI A SERVICIILOR PUBLICE

 

            Art.24.Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local sunt organele de lucru ale Consiliului local. Ele sunt organizate pe compartimente în principalele domenii de activitate.

 

 I.Primarul, viceprimarul, secretarul

 

 1. Primarul oraşului Borsec

 

            Art. 25. Primarul oraşului Borsec, autoritate publică executivă care asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi hotărârile Consiliului local, conduce aparatul propriu al Consiliului Local al oraşului Borsec şi serviciile publice locale. Atribuţiile primarului sunt stabilite de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare. Coordonează întreaga activitate a compartimentelor din cadrul aparatului propriu şi are în subordine directă:

 - Compartimentul Amenajarea Teritoriului, urbanism şi administrarea patrimoniului public şi privat

- Compartimentul agricol

- Compartimentul Buget-finanţe, contabilitate

- Compartimentul resurse umane – salarizare

- Compartimentul taxe şi impozite

- Compartimentul  protecie civilă, PSI, protecţia muncii

- Compartimentul programe proiecte investiţii, mediu

- Compartimentul administrativ gospodăresc

- Serviciul public –Biblioteca orăşenească

 

 1. Viceprimarul oraşului Borsec

 

            Art. 26. Viceprimarul oraşului Borsec exercită atribuţii delegate de primarul oraşului Borsec prin dispoziţie, cu respectarea prevederilor legale , precum şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Viceprimarul coordonează serviciile, compartimentele din cadrul aparatului propriu şi serviciile publice locale potrivit competenţelor delegate de primar.

Are subordonate direct:

- Serviciul public de dezvoltare publică şi locuinţe

- Serviciul public de întreţinere şi reparaţii străzi

- Serviciul public de salubritate şi parcuri, zone verzi

 

 1. Secretarul oraşului Borsec

 

            Art. 27. Secretarul oraşului Borsec, funcţionar public de conducere numit de prefect, exercită atribuţiile prevăzute în Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, coordonează compartimentul Administraţia publică locală – Juridic, autoritate tutelară, stare civilă,  precum şi activitatea Consiliului Local.

            Art. 28. Domeniile de activitate pentru fiecare structură în parte sunt:

 

 1. a.Compartimentul Administraţie PublicăLocală– Juridic:

 

1.Registratura generală

 

- primirea, verificarea, înregistrarea, repartizarea şi predarea adreselor, cererilor, documentaţiilor depuse de către cetăţeni, venite prin poştă sau curieri , cu respectarea prevederilor legale privind circulaţia actelor.

- expedierea corespondenţei întocmite de executiv şi deliberativ. 

 

 1. Alegeri

 

- asigură, în timpul alegerilor locale, generale şi a referendumurilor coordonarea logistică.

- pune în executare mandatele de executare emise pe seama contravenienţilor, iar în situaţia în care acestea nu pot fi executate, ia măsuri pentru împiedicarea prescripţiei. 

 

 1. Arhivă

 

- cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de către cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, sau de către compartimentele de lucru ale aparatului.

- preluarea de la compartimentele creatoare, pe bază de proces-verbal şi inventare, documentele create, evidenţa acestor documente (întocmeşte registrul de depozit) asigură inventarierea, selecţionarea şi preluarea lor cu respectarea prevederilor legale în vigoare, asigură păstrarea documentelor conform legii.

- asigură consultanţa pentru compartimentele creatoare din aparatul de specialitate;

-urmăreşte la nivelul compatimentelor, modul de respectare a prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituţiei.

 1. Elaborare proiecte

 

- Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri de consiliu, dispoziţii ale primarului, regulamente şi a altor acte cu carcter normativ;

 -Întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii ce intră în sfera de activitate a Compartimentului Juridic -contencios; 

 

 1. Avizare pentru legalitate

 

 -Avizează contractele sau actele cu caracter juridic în legătură cu activitatea Primăriei oraşului Borsec;

 -Avizează dispoziţiile primarului, şi Hotărârile Consiliului local

6.Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei 

 

– Asigurarea informării colectivităţii locale asupra actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale;

– Înfăptuirea politicii funciare la nivelul oraşului Borsec;

– Asigurarea exercitării de către persoanele fizice şi juridice a dreptului de a se adresa autorităţii prin petiţii.

-  Pe baza dispoziţiilor primarului, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor produse Consiliului local şi oraşului, de către persoane fizice sau juridice;

-  Urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează conducerii sarcinile ce revin potrivit acestor dispoziţii compartimentelor din cadrul Primăriei, pentru ca activitatea să se desfăşoare conform legii;

-  Participă la rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi cererilor adresate compartimentului sau repartizate, cu respectarea dispoziţiilor legale;

-  Participă la rezolvarea plângerilor introduse împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor ce intră în competenţa de soluţionare a primarului;

-  Urmăreşte respectarea legalităţii în relaţiile cu cetăţenii;

-  Dă consultaţii şi informaţii publicului, în probleme ce intră în competenţa de rezolvare a Primăriei. 

 

 1. Reprezentare 

 

Asigură, potrivit legii, reprezentarea primarului şi a Consiliului local din oraşul Borsec în faţa instanţelor judecătoreşti.

 

8.Relaţii cu Consiliul local

 

-  Pregătirea şedinţelor Consiliului local – redactarea dispoziţiei Primarului de convocare a şedinţei, a invitaţiei pentru toţi consilierii şi direcţiile din Primărie şi a comunicatului pentru presă; primirea, înregistrarea, trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor, pregătirea mapelor de şedinţă, anunţarea consilierilor despre data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor Consiliului local, distribuirea materialelor pregătite pentru a fi dezbătute în cadrul şedinţelor, consilierilor, directorilor şi executivului Primăriei;

-  Redactarea referatelor şi a proiectelor de hotărâre din iniţiativa consilierilor;

-  Anunţarea consilierilor pentru şedinţele comisiilor de specialitate;

-  Înscrierea cetăţenilor, în registrul special, pentru rezolvarea problemelor în cadrul comisiilor de specialitate;

-  Participare la toate şedinţele Consiliului local;

-  Redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului local;

-  Corectarea proiectelor de hotărâre care au fost adoptate în plenul şedinţei;

-  Multiplicarea şi distribuirea hotărârilor Consiliului local direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei;

-  Comunicarea către petenţi a hotărârilor adoptate în urma solicitărilor lor;

-  Comunicarea către petenţi a neadoptării proiectelor iniţiate în urma solicitării lor;

-  Transmiterea de adrese tuturor birourilor din Primărie privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care acestea au fost încredinţate şi fixarea unui termen pentru răspuns;

-  Înregistrarea dispoziţiilor Primarului,  ştampilarea şi îndosarierea acestora;

-  Ţine evidenţa, în registre special destinate, a dispoziţiilor Primarului şi a hotărârilor Consiliului local;

-  Comunicarea dispoziţiilor Primarului, în termen legal, la Prefectura judeţului Harghita;

-  Comunicarea Hotărârilor Consiliului local, în termenul prevăzut de lege, la Prefectura judeţului Harghita;

-  Întocmirea pontajelor cu prezenţa consilierilor la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale Consiliului local;

-  Primirea şi distribuirea corespondenţei consilierilor locali;

-  Rezolvarea corespondenţei repartizate biroului;

-  Arhivarea tuturor materialelor de consiliu, dispoziţiilor şi a actelor de birou,

-  Colaborarea cu toate birourile, serviciile, direcţiile din Primărie privind şi consultarea acestor materiale;

-  Formarea bazei de date privind hotărârile Consiliului local adoptate în perioada 1992 şi până în prezent;

-  Îndosariază, numerotează şi sigilează dosarele cu materialele de şedinţă;

 

 

 b.Compartimentul admintraţie publică locală – stare civilă

           

-    Înregistrarea corespondenţei privind activitatea de stare civilă în registrul intrare – ieşire, şi rezolvarea lor în termenele legale;

-    ţine arhiva cu registrele de stare civila şi asigură securitatea, conservarea şi folosirea acestora;

-    efectuează operaţiuni de înregistrare a faptelor de stare civilă - naştere, căsătorie, deces şi întocmeşte actele de stare civilă;

-    realizează reconstituirea registrelor de stare civilă pierdute sau distruse total sau parţial;

-    primeşte cereri şi înregistrează actele transcrise de naştere, căsătorie, deces;

-    operează menţiunile de modificare a statutului civil pe marginea actelor de stare civilă;

-    transmite, pentru operare pe marginea actelor de stare civilă, menţiunile de modificare a statutului civil;

-    întocmeşte buletinele statistice şi situaţiile cu termen pe care le transmite în timp util;

-    înaintează Biroului de evidenţă informatizată a persoanei şi Centrelor militare judeţene, buletinele de identitate respectiv livretele militare pe care le reţine persoanelor decedate;

-    asigură solemnitatea, legalitatea şi corectitudinea operaţiunilor şi actelor de stare civilă;

-    primeşte cereri, întocmeşte dosarele de schimbare a numelui şi le înaintează organului de poliţie;

-    face propuneri pentru introducerea de acţiuni la instanţa de judecată în vederea anulării, completării după caz, modificării actelor de stare civilă, a unor menţiuni sau alte înregistrări incorecte în cazul acestora şi face reprezentarea acestora la instanţa de judecată;

-    transmite organelor de poliţie comunicări de modificare în statutul civil pentru copii sub 14 ani;

-    asigură perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor din cadrul biroului;

-    fundamentează şi elaborează propunerile pentru proiectul de buget cu cheltuielile necesare asigurării funcţionalităţii biroului, a acţiunilor derivate din atribuţii şi a materialelor necesare;

-    soluţionează scrisori, sesizări, note de audienţe;

-    operează sentinţe de divorţ, renunţări la cetăţenie, redobândiri, precum şi de stabilirea filiaţiei, recunoaştere, încuviinţare de nume, etc.;

-    primeşte cereri şi eliberează noi certificate în cazul pierderii, distrugerii sau furtului, celui eliberat;

-    primeşte cereri şi eliberează livretul de familie;

-    Participă la oficierea căsătoriilor

-    Întocmeşte lunar, trimestrial, şi anual  statistici privind activitatea de stare civilă;

 

 c.Compartimentul admintraţie publică locală – autoritate tutelară, protecţie socială

 

 1. Ajutoare sociale(Legea nr. 416/2001)

 

- primirea şi înregistrarea dosarelor de ajutor social;

- efectuarea anchetelor sociale  şi redactarea lor;

- stabilirea drepturilor de ajutor social ( fişa de calcul, referat, dispoziţie şi comunicare)

- verificare dosare de ajutor social;

- întocmirea tabelelor nominale pentru plata ajutorului social;

- întocmirea listei persoanelor apte de muncă pentru a presta muncă în  folosul comunităţii;

- pontajul persoanelor care au obligaţia să presteze munca în  folosul comunităţii

- acordarea de ajutoare de urgenţă (anchete sociale, verificări documentaţii, şedinţe ale comisiei, referate, dispoziţii);

- rapoarte statistice lunare privind acordarea ajutorului social şi a ajutoarelor de urgenţă;

 

 1. Alocaţii

 

- acordarea alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi (verificare documentaţie, referate, dispoziţii, tabele nominale pentru DGMSS, tabele de plată)

- Întocmeşte şi înaintează DGMSS, oficiul Alocaţii de stat  dosarele pentru alocaţia suplimentară

 

 1. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei(conform Legii nr. 416/2001 cu modificările ulterioare) pentru perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie);

 

- preluare şi verificare documentaţii (borderouri, cereri individuale cu actele doveditoare) pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei;

- anchete sociale prin sondaj, autosesizări, reclamaţii;

- solicitări şi raportări de sume la Consiliul Judeţean Harghita. 

 

 1. Protecţia persoanelor cu handicap(Ordonanţa de Urgenţă nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare)

 

- anchete sociale pentru angajarea şi verificarea trimestrială a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap gradul I;

- întocmirea de referate sociale;

- raportul semestrial de activitate;

- acordarea indemnizaţiei persoanei cu handicap grav care renunţă la asistentul personal (cerere, anchetă socială, dispoziţie);

 

 1. Marginalizarea socială (Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi H.G. nr. 1149/2003)

 

- identificarea persoanelor şi familiilor marginalizate social;

- luarea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării (facilitarea accesului la servicii sociale, medico-sociale, învăţământ obligatoriu şi ocuparea unui loc de muncă);

- raportare statistică trimestrială şi anuală la Direcţia Muncii.

Alte activităţi curente:

 - Întocmeşte anchete sociale, referate ,  privind situaţia copiilor aflaţi în dificultate şi efectuează verificări inopinante la faţa locului;

 - Întocmeşte documentele necesare pentru curator, tutelă, respectiv internarea persoanelor în cămine de bătrani;

 - Întocmeşte  raportul de anchetă socială pentru persoanele cu handicap necesare pentru comisiile de expertiză medicală, precum şi pentru persoanele care solicită să fie angajate  ca asistenţi personali ;

 

 1. Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale

 

1.Urbanism, amenajarea teritoriului:

 

-  Propune efectuarea unor studii şi programe de organizare şi dezvoltare urbanistică locală;

-  Propune elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care să se stabilească măsurile de dezvoltare a localităţii pe o anumită perioadă şi veghează la respectarea şi implementarea acestor documentaţii;

-  Întocmeşte temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitaţiilor sau a cererilor de oferte de preţ;

-  Organizează desfăşurarea unor licitaţii sau a unor cereri de ofertă de preţ pentru elaborarea unor studii sau documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;

-  Urmăreşte respectarea disciplinei contractuale în relaţia cu proiectanţii privind documentaţiile specifice de urbanism;

-  Urmăreşte actualizarea reglementărilor urbanistice şi a documentaţiilor de urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare, studiile de specialitate, opţiunile populaţiei, interesul public;

-  Asigură consultare de specialitate şi cooperează cu alte compartimente şi cu Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita;

-  Cooperează cu instituţii şi Servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului;

-  Asigură informarea şi consultarea populaţiei diferenţiat în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform procedurilor legale;

-  Propune elaborarea după caz actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (studii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studii de circulaţie, Planul de amenajare a teritoriului administrativ, Planul urbanistic general-P.U.G., planuri urbanistice zonale – P.U.Z.-uri, planuri urbanistice de detaliu – P.U.D-uri.), în conformitate cu Legea nr.315/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

-  Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului local, în vederea pregătirii documentaţiilor şi organizării licitaţiilor, pentru contractarea lucrărilor de realizare a acestor obiective;

-  Asigură zilnic informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);

-  -Întocmeşte materiale de informare şi raportare pentru primar şi Consiliul local cu privire la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului.

 

2.Topograf

 

-  Gestionează, organizează şi pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al oraşului Borsec.

-  Asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico- imobiliara de pe teritoriului oraşului Borsec.

-  Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria oraşului Borsec, efectuează analize referitoare la expertizele topo.

-  Avizează documentaţii privind schimbul de terenuri şi retrocedările imobilelor conform legislaţiei in vigoare.

-  Asigură întocmirea documentaţiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi.

-  Urmăreşte aplicarea HGR nr. 521/1997 privind întocmirea lucrărilor de cadastru imobiliar - edilitar si de constituire a băncii de date urbane.

-  Organizează şi întocmeşte banca de date computerizată privind cadastrul general la nivelul teritoriului administrativ al oraşului Borsec.

-  Asigura arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi răspunde pentru acestea.

-  Rezolva corespondenta privind activitatea biroului şi răspunde de trimiterea răspunsurilor petenţilor.

-  Rezolvă sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate.

-   Întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local.

-   Face propuneri privind schimbarea destinaţiei unor terenuri corespunzător necesităţilor oraşului

-  Prezintă la cererea Consiliului local si a primarului, rapoarte si informări privind activitatea de cadastru general.

 

3.Comisia de acorduri unice

 

   Comisia de Acorduri Unice constituită pe baza Hotărârii Consiliului Local Borsec nr. 58/2003 are ca scop creşterea operativităţii în procesul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. Plenul Comisiei de Acorduri Unice este abilitat să emită acordul unic,cu valoare de aviz care însumează prevederile avizelor şi acordurilor privind utilităţile urbane, precum şi cele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor, obţinute pe plan local.

            Comisia de Acorduri Unice este alcătuită din:

- specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale

- reprezentanţi delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează sau furnizează utilităţi urbane

- reprezentanţi împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale

            Acordul unic este actul cu valoare de aviz emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef,însumând avizele şi acordurile favorabile-exprimate prin fişele tehnice(obţinute pe plan local)

Acordul se emite numai pe baza fişelor tehnice avizate favorabil. În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare.

 - Componenţa Comisiei de Acorduri Unice constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.58/2003 şi cu respectarea Legii nr.453/2001 Art.4,37, Ord. Nr.1943/2001 al M.L.P.T.L. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,Art.8,9.10.:

Specialişti din structura de specialitate:

            - arhitect şef birou de urbanism şi amenajarea teritoriului

Reprezentanţi delegaţi ai societăţilor care administrează utilităţile urbane_

-          S.C.Electrica SA

-          S.C.Romtelecom SA

-          SC Romaqua Prest SA

Reprezentanţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale,numiţi prin Ordinul Prefectului nr.90/2003:

-          Grupul de pompieri Oltul

-          Inspectoratul de Protecţie Civilă

-          Inspectoratul de Protecţia Mediului

-          Direcţia de sănătate Publică

Atribuţiile Comisiei de Acorduri Unice :                                                       

            - Examinarea documentaţiei depuse, analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea după caz a documentaţiei necorespunzătoare (în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii):

         - Analizarea proiectului conf. Anexei 1 din Legea nr.453/2001,depus pentru autorizarea executării lucrărilor,pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor şi a condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism,precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant.

            - Având în vedere că biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local are încadrat în funcţie publică de conducere un arhitect şef fără alţi specialişti care să facă parte din structura de specialitate a biroului,obţinerea avizelor de la serviciile descentralizate ale administraţiei publice centrale solicitate prin certificatul de urbanism , în vederea emiterii acordului unic se va face de către investitor.

            - Pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice.

            - Întocmirea acordului unic.

            - Redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

     Atribuţiile principale şi specifice sunt în art.9 şi 10 din Ord.Nr.1943/2001.   

 

  4.Eliberare autorizatii, certificate

 

-    avizarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor

-    obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare în vederea emiterii acordului unic

-    întocmirea şi emiterea acordului unic

-    întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construcţie/desfiinţare

-    solicitarea avizului primarului în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean

-    verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a propunerii de certificat de urbanism

-    determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii scopului declarat

-    formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei

-    stebilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării

-    verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatelor de urbanism

-    redactarea, înregistrarea şi emiterea certificatelor de urbanism

-    asigurarea transmiterii către primari spre ştiinţă a actelor emise în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean

-    elaborarea autorizaţiilor de construire/ desfiinţare

-    redactarea acordului unic când sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice şi de aviz cerute prin certificatul de urbanim

-    redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare

 

III.Compartimentul agrigol

 

- Completează şi ţine evidenţa registrelor agricole, la zi.

 -Întocmeşte şi eliberează dovezi şi certificate de stare materială în conformitate cu înscrisurile în registrele agricole;

 -Completează centralizatorul de la registrele agricole, întocmeşte dările de seamă statistice AGR şi situaţiile privind evoluţia efectivelor de animale , la termenele legale.

 -Întocmeşte şi eliberează certificatele de proprietate asupra animalelor;

 -Întocmeşte şi eliberează cerificatele de producător.

 -Efectuează legalizarea actelor şi înscrierilor;

 -Înregistrează şi ţine evidenţa contractelor mobiliare;

 -Întocmeşte  contractele de închiriere, concesiune, asociere, arende şi înaintează spre încheiere primarului.

 -Ţine evidenţa contractelor încheiate.

 -Întocmeşte şi înaintează spre încheiere contractele de închiriere a spaţiilor din fondul locativ al instituţiei. Ţine evidenţa acestor documente.

 - Întocmeşte listele cuprinzând contractele încheiate  şi înaintează spre debitare compartimentului taxe şi impozite în termenele stabilite.

- Îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, astfel:

- Oferirea informaţiilor publice ( afişaj, informaţii ce trebuie comunicate din oficiu etc.)

- Primirea şi înregistrarea cererilor de informaţii publice

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la cereri

- Transmiterea răspunsului în termen, la solicitant

- Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

- Organizarea punctului de informare şi documentare

- Asigurarea materialelor pentru informarea publicului;

- Realizarea Raportului anual privind activitatea primăriei(include date despre starea economică şi socială a comunităţii)

 

 

IV Compartimentul, buget- contabilitate

 

 1. Evidenţa contabilă

 

            Pornind de la activitatea de bază, respectiv de ţinere la zi a evidenţei contabile, contabilitatea este organizată astfel:

-  contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă;

-  contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric;

-  contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică;

-  contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor;

-  asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

-  pentru verificarea înregistrării corecte a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte Balanţa de verificare;

-  trimestrial şi anual întocmeşte Situaţii financiare care cuprind: bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe;

-  conduce registrele de contabilitate prevăzute de Legea nr.82/1991, republicată;

 

 1. Inventariere. Plăţi

 

Ţinând cont de aplicarea corectă a prevederilor legale ce decurg din alte acte normative, în cadrul compartimentului se mai desfăşoară o serie de activităţi importante:

-  efectuează plăţi în limita prevederilor bugetare

-  verifică decontarea salariilor, ajutoarelor sociale, îndemnizaţiilor de naştere, ajutoarelor de urgenţă;

-  verifică încasarea veniturilor bugetului local conform chitanţelor sau viramentelor făcute cu ordine de plată;

-  întocmeşte contul de execuţie a bugetului local;

-  asigură valorificarea inventarierii, stabilirea rezultatelor şi înregistrarea diferenţelor;

-  întocmeşte comenzi pentru procurarea de materiale  şi executări de lucrări pe baza referatelor primite de la direcţii.

 

3.Buget

 

-  organizează şi răspunde de acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul local, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale serviciilor publice subordonate;

-  elaborează variante privind nivelul şi evoluţia cheltuielilor în perspectivă pentru acţiunile finanţate din bugetul local şi bugetul unităţilor subordonate Primăriei;

-  verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate, urmărind necesitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din alte fonduri;

-  urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute in bugetul local întocmind informări privind modul de realizare al acestora;

-  analizează împreună cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea şi oportunitatea listelor de lucrări şi alte obiective de investiţii a căror finanţare se face din bugetul local, asigură alocarea fondurilor necesare urmărind acordarea acestora în concordanţă cu gradul de realizare fizică a lucrărilor;

-  întocmeşte lucrările privind bugetul general al localităţii cu repartizarea pe trimestru;

-  răspunde de organizarea şi conducerea evidenţei contabile a sumelor aprobate în vederea efectuării cheltuielilor , efectuează deschiderile de credite bugetare în termenele stabilit;

-  conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate din mijloacele bugetare, extrabugetare şi din alte fonduri legal constituite a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitori şi creditori şi exercită controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrităţii patrimoniului propriu;

-  exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură lichidarea obligaţiilor de plată luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-  răspunde de organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi decontărilor cu bugetul propriu şi asigură efectuarea acestor operaţiuni la unităţile subordonate;

-  întocmeşte deconturile TVA;

-  primeşte, verifică şi centralizează rapoartele contabile privind execuţia bugetului depuse de unităţile subordonate, întocmeşte raportul contabil privind execuţia bugetului propriu al Primăriei;

-  calculează reevaluarea mijloacelor fixe în vederea casării sau licitării acestora;

-  colaborează cu compartimentul taxe şi impozite în vederea verificării, contabilizării veniturilor bugetului local

 

V.Compartimentul resurse umane- organizare, salarizare

 

 1. Managementul resursei umane

 

-valorificarea eficientă a potenţialului şi a capacităţii resursei umane;

-adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele şi sarcinile Primăriei;

-dezvoltarea şi menţinerea unui climat organizaţional bazat pe valoarea şi performanţa resursei umane, care să fie caracterizat prin: flexibilitate (minimizarea birocraţiei), responsabilitate, recompense (funcţie de performanţă), claritate (planuri precise de activitate), spirit de echipă (cooperare, mândria de a face parte din colectiv).

În domeniul managementului resursei umane se aplică necontenit următoarele principii: respectarea legii, participarea activă şi responsabilă, cooperare pentru a fi în slujba cetăţenilor.

 

 2.Planificarea resursei umane

           

            Acoperirea nevoilor de personal cu resurse disponibile se  face prin asigurarea unui raport optim între necesarul de resurse umane pe fiecare perioadă de timp şi personalul efectiv existent. În acest sens, se adoptă strategii flexibile privind asigurarea cu necesarul de personal prin apelarea la diferite forme de încadrare a personalului (contracte de muncă pe durată determinată, contracte de muncă cu timp parţial etc).

 

3.Analiza şi evaluarea posturilor din cadrul serviciilor publice

Se actualiză fişele posturilor şi în acest scop se transmit personalului din cadrul Primăriei, precum şi către serviciile publice în subordine; criteriile de evaluare a posturilor stabilite conform legii, criterii care vizează, în special, creşterea responsabilităţii.

Se urmăreşte ca sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişele posturilor să fie continuu actualizate, în raport cu schimbările făcute în legislaţie.

Pe baza analizei şi a evaluării posturilor se întocmeşte proiectul de organigramă, în vederea supunerii aprobării în Consiliul local, conform legii.

Se urmăreşte ca angajaţii să aibă sarcini precise, clare, cu termene de finalizare bine stabilite, asigurându-se un volum minim necesar de cunoştinţe. Perfecţionarea se  face prin programe de instruire şi formare profesională, precum şi prin utilizarea IT.

 

4.Recrutarea şi selecţia personalului

 

Prin activitatea de recrutare se urmăreşte identificarea persoanelor care corespund cerinţelor posturilor (vacante sau care pot deveni vacante) şi atragerea acestor subiecţi către Primărie. Numirea unei persoane pe un post public se  face numai prin concurs, în funcţie de merit, în baza unei competiţii corecte şi deschise. De asemenea, se va proceda la publicitatea posturilor disponibile, înregistrarea şi preselecţia candidaţilor (verificarea condiţiilor formale), etape urmate de selecţia candidaţilor (în exclusivitate pe baza rezultatelor obţinute la concurs) şi întocmirea formelor de angajare prevăzute de lege.

 

5.Evaluarea personalului

 

            Stabilirea precisă a criteriilor care stau la baza evaluării activităţii depuse de angajaţi, evaluatorul urmărind ca pe tot parcursul anului să asigure condiţii şi un climat de muncă favorabile atingerii unui nivel de performanţă cât mai ridicat.Evaluarea se va face cât mai obiectiv, pe baza discuţiei directe dintre evaluator şi angajat.

6.Salarizare

 

   Se asigură un echilibru permanent între nevoia de plată (a salariilor) şi posibilităţile existente, adică încadrarea în bugetul alocat plăţii salariilor.

Salarizarea personalului are în vedere respectarea cu stricteţe a prevederilor legale în vigoare şi asigurarea că prin aplicarea corectă a sistemelor de compensare (directă şi indirectă) se realizează stabilizarea şi motivarea personalului, obţinerea productivităţii maxime, asigurarea unui nivel înalt al lucrărilor, astfel încât atragerea (motivarea) angajaţilor să contribuie la creşterea prestigiului Primăriei.

Pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare, Compartimentul Resurse Umane răspunde de următoarele:

-  stabilirea salariilor de bază, a indemnizaţiilor de conducere, a salariilor de merit, a sporului de vechime; sporurile pentru condiţii  de muncă prevăzute în legislaţie;

-  certifică legalitatea şi propune spre aprobare acordarea altor drepturi şi compensări indirecte prevăzute de lege;

-  verifică modul de respectare privind înscrisurile în foile colective de prezenţă,

-  supraveghează şi controlează modul de utilizare a timpului de lucru al angajaţilor, propune măsuri de eliminare a timpilor neutilizaţi sau utilizaţi neeficient;

-  întocmeşte statele de salarii pentru primărie şi pentru toate serviciile publice existente în subordine

       Compartimentul Resurse umane răspunde de aplicarea legii privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, având în acest domeniu următoarele atribuţii:

-încheie contracte de muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

-urmăreşte modul de respectare a prevederilor contractului de muncă de către asistenţii personali;        

       Compartimentul resurse umane întocmeşte documentaţii, proiecte de hotărâri ale Consiliului local, informări în domeniul resurselor umane şi le prezintă în şedinţele Consiliului local.

 Alte atribuţii al compartimentului:

-  Întocmeşte , efectuează înregistrările şi ţine evidenţa carnetelor de muncă , precum şi a registrului de evidenţă a salariaţilor

-  Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor personale a tuturor angajaţilor instituţiei. Întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale a funcţionarilor publici

-  Eliberează adeverinţe de serviciu, de venit, medicale la solicitarea angajaţilor sau organelor competente.

-  Întocmeşte lunar situaţiile statistice privind fondul de salarii, contribuţiile şi plăţile efectuate către bugetul asigurărilor sociale, fond şomaj, fond sănătate etc., în termenele legale.

-  Întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale pentru venitul global.

-  Colaborează cu Consiliul Judeţean Serviciul Salarizare Personal, care coordonează activităţile privind evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici .

-  Întocmeşte referate şi după caz iniţiază proiecte de hotărâri, sau dispoziţii  privind încadrarea, numirea, salarizarea , pensionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului

 

7.Control financiar preventiv propriu 

 

   - Organizează asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor legii controlul financiar preventiv propriu.

   - Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei în drept, prin aplicarea de către acesta a sigiliului personal. În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă.

 -  Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:

    - angajamentele legale si angajamentele bugetare;

    - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

    - modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

    - ordonanţarea cheltuielilor;

    - constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;

    - concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al localităţii;

    - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al localităţii;

    - alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

 

VI.Compartimentul taxe şi impozite

 

1.Taxe şi impozite

 

-Calculează impozitele şi taxele locale conform declaraţiilor de impunere a contribuabililor, precum şi majorările aferente dacă este cazul.

-Eliberează certificatele de valoare impozabile, şi alte certificate şi adeverinţe solicitate de contribuabili.

-Întocmeşte procesele verbale de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport, actele necesare pentru transcrieri şi radieri.

-Întocmeşte procesele verbale de verificare.

-Întocmeşte situaţiile privind veniturile bugetului local, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului local, partea de venituri

-La sfarşitul fiecărui an ăntocmeşte lista restanţelor şi calculează majorările aferente.

 -Întocmeşte şi predă la termen situaţiile statistice  şi prevederile lunare privind veniturile către Trezorerie şi alte autorităţi publice.

-Preia de la contribuabili (persoane fizice şi juridice) declaraţiile de impunere , efectuează înregistrarea acestora precum şi ţinerea acestor evidenţe;

-Deschide registrele de rol, extrasele de rol şi înregistrează contribuabilii şi debitarea lor;

-La deschiderea caseriei predă extrasele de rol la caserie.

-După închiderea caseriei înregistrează zilnic de pe chitanţe incasările privind impozitele şi taxele locale, astfel deţinand o evidenţă clară a debitelor, creditelor şi soldurilor contribuabililor;

-Ţine evidenţa contribuabililor scutiţi de taxe şi impozite

- compartimentul taxe şi impozite răspunde pentru incasarea creanţelor bugetare, şi foloseşte toate mijloacele legale pentru îndeplinirea acetui sarcini ( Executare silită, poprire etc)

 

 1. Casierie

 

- Efectuează toate operaţiunile privind incasările şi plăţile prin caseria instituţiei

- Conduce la zi registrele de casă.

- Întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea plăţilor şi incasărilor prin casă.

-Ţine evidenţa documentelor justificative prin care s-a efectuat plăţile, respectiv incasările, şi pune la dispoziţia referentului cu atribuţii de contabil spre verificare.

-Trimestrial îndosariază, sigilează actele de casă şi predă referentului cu atribuţii de contabil.

 

VII Compartimentul pentru situaţii de urgenţă

 

1.Protecţie civilă

 

- organizează şi conduce activitatea personalului comisiei de protecţie civilă pentru îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare;

-  îndrumă activităţile privind studierea principalelor caracteristici ale oraşului; urmările probabile ale atacurilor din aer, calamităţi naturale sau catastrofe; prezintă propuneri privind aplicarea măsurilor de protecţie civilă în concordanţă cu perfecţionarea mijloacelor de atac din aer;

-  conduce activităţile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecţie civilă a oraşului;

-  organizează activităţile pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor operative şi de conducere a comisiei (extras din planul evacuării: planul de apărarea împotriva dezastrelor; planificarea anuală a pregătirii de protecţie civilă; planul cu principalele activităţi de protecţie civilă, actualizarea acestora potrivit ordinelor şi dispoziţiunilor în vigoare);

-  îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecţie civilă a comisiei, a şefilor şi comandanţilor formaţiunilor de protecţie civilă, a personalului încadrat în formaţiunile de protecţie civilă şi a populaţiei potrivit programelor elaborate de Inspectoratul de protecţie civilă judeţean;

-  urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcţiilor noi, execuţia adăposturilor de protecţie civilă în subsolul noilor construcţii şi amenajarea unor lucrări subterane, etc., ca adăposturi de protecţie civilă;

-  ţine evidenţa si controlează întreţinerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace a fondului de adăpostire;

-  prezintă propuneri Primarului pentru completarea necesarului de adăpostire;

-  ţine evidenţa utilajelor ce pot fi folosite în cazul calamităţilor sau a catastrofelor;

-  coordonează acţiunile comisiei şi formaţiunilor de protecţie civilă pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor;

-  organizează strângerea, centralizarea, analiza şi raportarea la Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean a datelor despre urmările produse şi prezintă propuneri pentru întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor de protecţie civilă în funcţie de situaţie;asigură funcţionarea punctului de comandă de protecţie civilă a oraşului;

-  organizează şi verifică măsurile privind prevenirea populaţiei şi salariaţilor despre pericolul atacului din aer şi a dezastrelor; organizează şi participă la exerciţiile de alarmare şi stingere centralizată a iluminatului public;

-  asigură starea de funcţionalitate a mijloacelor tehnice pentru alarmarea populaţiei şi salariaţilor despre pericolul atacului din aer şi producerea dezastrelor;

-  prezintă propuneri Primarului pentru planificarea în bugetul anual a fondurilor necesare pe linia cheltuielilor de protecţie civilă;

 

2.Apărarea împotriva incendiilor

 

– organizează şi conduce activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce revin Consiliului local şi Primăriei oraşului Borsec potrivit actelor normative în vigoare ;

 – colaborează cu pompierii civili privind îmbunătăţirea apărării împotriva incendiilor la nivelul municipiului;

– face propuneri pentru cuprinderea în buget a fondurilor necesare asigurării materialelor necesare desfăşurării activităţii de apărare împotriva incendiilor ;

– îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor la obiectivele patrimoniului public şi privat al oraşului ;

– supune spre analiză Consiliului local şi a Primarului semestrial sau ori de câte ori situaţia impune raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor ;

– inventariază anual dotarea cu mijloace materiale de prevenire şi stingere a incendiilor şi face propuneri de completare a acestora;

– elaborează materiale de informare publică şi educaţie antiincendiu şi solicită în scris, fondurile necesare;

– organizează activităţi practice de intervenţie la incendii şi participă la activităţile organizate şi conduse de către pompierii civili în obiectivele patrimoniului public şi privat al oraşului;

– participă la intervenţiile pentru stingerea incendiilor de către pompierii civili în obiectivele patrimoniului public şi privat al oraşului ;

– ţine evidenţa intervenţiilor în obiectivele patrimoniului public şi privat al oraşului ;

– participă împreună cu organele prevăzute de lege la cercetarea şi stabilirea cauzelor de incendiu ;

– analizează cauzele producerii incendiilor şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare.

3.Evidenţa militară şi mobilizare la locul de munca (MLM)

 

- desfăşoară activităţi specifice pe linia evidenţei militare a personalului şi mobilizarea la locul de muncă ;

- cooperează cu Centrul Militar Judeţean şi cu Serviciul de Mobilizarea Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare ;

- întocmeşte,  păstrează şi actualizează fişele de evidenţă pentru recrut şi rezervişti ;

- întocmeşte lucrările de MLM ;

- ţine evidenţa angajaţilor cu obligaţii militare ;

- ţine evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice pentru prestări servicii în interes public la mobilizare şi în situaţii de urgenţă.

 4.Protecţia muncii

 

- organizează şi coordonează activitatea de protecţie a muncii cu salariaţii primăriei şi serviciile publice subordonate;

- verifică realizarea efectivă a obligaţiilor pe linie de protecţie a muncii ce revin persoanelor cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă ;

- propune măsuri pentru asigurarea materială necesară informării şi educării salariaţilor ;

- asigură informarea fiecărei persoane, la angajarea în muncă, asupra riscurilor la care este supusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire a accidentelor ;

- ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii nedorite ;

- verifică modul de întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor din dotare şi propune măsuri pentru remedierea neregulilor ;

- întocmeşte documentele stabilite pentru compartiment şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de protecţie a muncii în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentului ;

- propune măsuri pentru stabilirea de fonduri în vederea asigurării de echipamente şi alte materiale necesare desfăşurării procesului de muncă în condiţii normale ;

- prezintă, anual sau la nevoie, raportul privind asigurarea măsurilor de securitate a muncii cu propunerile de îmbunătăţire a activităţii ;

- participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora ;

- propune măsuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă ;

- cooperează cu Inspectoratul Judeţean de Muncă, pentru asigurarea corespunzătoare a securităţii muncii ;

- ţine legătura cu cabinetul de medicină a muncii pentru evaluarea stării de sănătate a personalului. 

 

VIII.Compartimentul programe, proiecte, mediu

 

Compartimentul Proiecte programe depune activitate pentru asigurarea bunei funcţionări a sistemului informatic existent în cadrul Primăriei precum şi întocmirea şi urmărirea derulării programelor, astfel în sarcina compartimentului programe prognoze, investiţii intră următoarele activităţi:

-  elaborează in colaborare cu celelalte compartimente ale Primariei, programul pentru lucrările şi activităţile ce se vor desfăşura cu ajutorul tehnicii de calcul

-  stabileşte cantităţile de accesorii, piese de schimb şi dispozitivele necesare funcţionării maşinilor şi echipamentelor de calcul (diskete, cd-uri, plăci fixe, plăci de reţea etc.);

-  urmăreşte buna funcţionare a echipamentelor respectiv a reţelei de calculatoare;

-  urmăreşte iniţierea, instruirea şi perfecţionarea personalului care utilizează tehnica de calcul în vederea folosirii eficiente a staţiilor de lucru şi aplicaţiilor;

-  răspunde de INTERNET (primeşte şi transmite mesaje), întreţine pagina WEB a Primăriei;

-  răspunde de protecţia datelor şi a echipamentelor pe care sunt stocate acestea.

Ca activităţi de programe prognoze, proiecte:

-    Pregăteşte documentaţiile necesare pentru obţinerea programelor de finanţare

-    Menţinerea, actualizarea paginii Web a instituţiei

-    Urmărirea şi prezentarea programelor şi surselor de finanţare

-    Urmărirea şi controlul derulării investiţiilor

-    Asigură sprijin la deprinderea lucrului pe calculatoare a personalului din cadrul instituţiei (la nivel de bază).

 - Întocmeşte şi urmăreşte programele de măsuri din domeniul protecţiei mediului

- Verifică salubrizarea străzilor şi curăţirea canalelor pluviale anunţând situaţiile apărute la Serviciul public pentru întreţinerea şi repararea patrimoniului Consiliului local ;

- Răspunde de problemele de mediu şi gestionarea deşeurilor ;

- Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu

 

 1. Compartimentul administrativ gospodăresc

 

- răspunde de integritatea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în dotarea aparatului propriu al Primăriei;

- efectuează inventarieri periodice şi aduce la cunoştinţă conducerii Primăriei date cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor din inventar, din administrarea acestora la alte unităţi şi întocmeşte documentele necesare;

- răspunde de gestiunea din magazie, eliberează materialele necesare din magazie

- organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, celelalte încăperi şi spaţii aferente aparatului propriu al Primăriei;

- răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentului şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora;

- urmăreşte realizarea cotelor stabilite la combustibili, precum şi aprovizionarea şi gestionarea combustibilului aferent autovehicolelor din dotarea primăriei;

- întocmeşte lunar consumul de materiale (rechizite, materiale de întreţinere, curăţenie, benzină, motorină, ulei);

- eliberează foile de parcurs şi  verifică, calcularea km/consum efectuat, centralizează şi predă compartimentului buget contabilitate;

 

 

 1. Compartimentul audit public intern

 

            Este organizat şi îşi exercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi a Normelor Metodologice de aplicare 

 

-  Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI;

-  Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-  Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

-  Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

-  Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

-  Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

-  În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.

 

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

-  angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

-  plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

-  vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

-  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

-  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

-  alocarea creditelor bugetare;

-  sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

-  sistemul de luare a deciziilor;

-  sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-  sistemele informatice.

 

X.Serviciul public –Biblioteca orăşenească Borsec

 

-  Eliberarea cărţilor pentru membrii bibliotecii, ţinerea evidenţei fişelor.

-  Urmărirea cărţilor eliberate, somarea restanţierilor.

-  Organizarea diverselor manifestări, recenzii, prezentări, întocmirea de bibliografii

-  Catalogarea publicaţiilor

-  Răspunde de gestiunea bibliotecii şi a casei de cultură.

-  Întocmeşte evidenţa trimestrială şi anuală a activităţii bibliotecii

-  Coordonează activitatea bibliotecii, urmăreşte ofertele editoriale şi participă la achiziţionarea şi dezvoltarea colecţiei de cărţi existente.

-  Este în relaţie de colaborare permanentă cu Centrul Cultural Judeţean Harghita şi Biblioteca judeţeană. 

 

 

XI Serviciul public de dezvoltare publică şi locuinţe

 

-  Administrează clădirea în care funcţionează Primăria oraşului Borsec, biblioteca orăşenească înţelegând prin aceasta să efectueze reparatiile curente, să întreţină instalaţiile, mobilierul, totodată deservirea cu încălzire a sediului primăriei

-  Efectuează lucrări de întreţinere, zugrăveli, reparaţii la imobilele din domeniul public şi privat al oraşului care deservesc activităţi de interes public.

-  Efectuează revizia anuală la instalaţia interioară a centralei termice

-  Întreţinerea utilajelor din dotarea instituţiei

-  Execută şi alte lucrări dispuse de conducătorul instituţiei. 

-  Întreţinerea pieţelor

-  Repararea şi întreţinerea locurilor de joacă;

 

 

XII Serviciul public de întreţinere şi reparaţii străzi

 

  

-  Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii (străzi, poduri, podeţe, ) în oraşul Borsec cu ajutorul utilajelor din dotare;

-  Verificarea execuţiei corecte a lucrărilor;

-  Recepţia lucrărilor de reparaţii, reabilitare drumuri;

-  Întocmeşte programe anuale de reparaţii şi întreţinere a drumurilor, străzilor din oraşul Borsec;

-  Deszăpezire şi combatere a poleiului;

 

 

XIII.Serviciul public de salubritate şi parcuri, zone verzi

 

Serviciile de salubrizare cuprind următoarele activităţi:

 

-  colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special;

-  înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de deşeuri;

-  măturatul şi spălatul căilor publice;

-  curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţionare a acestora pe timp de polei, îngheţ sau de ninsoare;

-  dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea

-  măturat, spălat, întreţinere, ras rigole, montare coşuri de gunoi stradale;

 

o Pe de altă parte serviciile de salubrizare vor asigura :

-  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor

-  promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare

-  dezvoltarea durabilă a serviciilor

-  protecţia mediului înconjurător

-  întreţinerea şi funcţionarea Wc public

 

Serviciile de parcuri, zone verzi

 

-  Întreţinerea zonelor verzi şi înfiinţarea de noi zone verzi;

-  Întreţinerea şi funcţionarea serei de flori

-  Achiziţionarea şi montarea dotărilor urbane (bănci în parcuri etc);

-  Achiziţionarea, distribuirea şi plantarea materialului dendrofloricol;

-  Efectuarea tratamentelor fitosanitare, ierbicidări. 

 

 

 

                  COMISII TEMPORARE

 

1.COMISIA PENTRU REFORMA ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII

 

    Comisia constituită pe baza Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţie, precum şi unele măsuri adiacente are următoarele atribuţii principale:

- preiau si analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;

- verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;

- stabilesc mărimea si amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

- completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;

- primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;

- întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare întocmit;

- întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;

- înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;

- pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, si le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;

- analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locala este parte si în funcţie de aceasta hotărăşte şi propune organului competent poziţia procesuală pentru termenele următoare;

- sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor comisiei, când este cazul;

- identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;

- exercita orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale.

 

2.COMISIA PENTRU VÂNZAREA UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI  PRIVAT  AL  UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE

 

 Comisia constituită conform Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local are următoarele atribuţii:

-  ţine evidenţa spaţiilor care cad sub incidenţa prezentei legi;

-  stabileşte preţul minim de vânzare, pe baza unui raport de evaluare;

-  selectează evaluatorul spaţiilor supuse vânzării prin licitaţie publică;

-  în cazul vânzării prin negociere directă, negociază preţul de vânzare cu solicitantul;

-  organizează licitaţia publică cu strigare, dacă este cazul;

-  aprobă vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate.
 

ÎnapoiCalendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro