Contact
+40 266 337 001
info@primaria-borsec.ro
Achiziții publice
Elaborare proiect tehnic pentru reabilitarea clădirii dispensarului uman-ATRIBUITĂ
Achiziția vizează următoarele: elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obţinerea de acorduri actualizate și autorizaţie de construire cât și asistență tehnică pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE SI EXTINDERE CLĂDIRE DISPENSAR UMAN ÎN ORAŞUL BORSEC” 
2019-09-12
281

I.1) Denumire si adrese Orasul Borsec Cod de identificare fiscala: 4245380; Adresa: Strada: Carpati, nr. 6A, Sector: -, Judet: Harghita; Localitatea: Borsec; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal: 535300; Tara: Romania; Persoana de contact: József Mik; Telefon: +40 266337001; Fax: +40 266337007; E-mail: primaria@primaria-borsec.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-borsec.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II: Obiect Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, documentaţii pentru obţinerea de acorduri actualizate si autorizaţie de construire cat si asistenta tehnica pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE SI EXTINDERE CLĂDIRE DISPENSAR UMAN ÎN ORAŞUL BORSEC” Numar referinta: 8946/10.09.2019

II.1.2) Cod CPV principal 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descrierea succinta
Prin realizarea acestei proceduri simplificate se urmareste achizitionarea serviciilor de Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, documentaţii pentru obţinerea de acorduri actualizate si autorizaţie de construire cat si asistenta tehnica pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE SI EXTINDERE CLĂDIRE DISPENSAR UMAN ÎN ORAŞUL BORSEC”, în conformitate cu Caietul de sarcini din cadrul Documentaţiei de atribuire. Se vor elabora următoarele documente: - 1. Proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de executie; - 2. Documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, - 3. Documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC), - 4. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (DTOE). Se va asigura Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţieie lucrărilor. Termen limita - numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care se pot solicita clarificari: 8 zile. Termen limita - numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care Autoritatea contractanta va raspunde obligatoriu la toate clarificarile solicitate in termenul precizat la alineatul anterior: 6 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate Valoarea fara TVA: 133564; Moneda: RON (în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile Contractul este împartit în loturi: Nu Pot fi depuse oferte pentru:

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare Cod CPV principal: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare Cod NUTS: RO124 Harghita Locul principal de executare: Orașul BorsecOrașul Borsec

II.2.4) Descrierea achizitiei publice (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Documentatia de atribuire cuprinde anexat Studiul de fezabilitate aprobat de beneficiar. Solutia tehnica aprobata nu poate fi modificata de catre ofertant la proiectare si mai apoi la executia lucrarilor, neacceptându-se oferte alternative. Documentatia de atribuire se afla atasata anuntului de participare si poate fi descarcata integral de pe SEAP. Se vor respecta indicatorii, aprobati, precum si descrierile de cantitati din cadrul documentatiei.

II.2.5) Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut


II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: • - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; • - după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Numele persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum şi a celor implicaţi în procedură din partea acestuia din urmă: Mik Jozsef – primar, Moldovan Kemenes Ildiko-Anna – secretar, ing. Patka Robert-Alexandru – achiziţii, Borsos Orsolya – achiziţii, ec. Patka Eniko – şef birou economic, ing. Fokt Paula – urbanism, Benkes Zsolt – viceprimar, Ungureanu Ion, Simon Lehel, Farkas Aladar, ing. Kovacs Geza, Balazs Tibor, Bayka Gyula, Mosneag Ilona, ing. Szabo Tibor, Pépel Attila-Árpád, ing. Lăzăroiu Florin-Răducu – consilieri. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: - se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I. în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi executat servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel puţin 130.000,00 lei, valoare valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau a mai multor contracte. Se vor considera servicii similare serviciile de proiectare arhitecturala pentru restaurare/reabilitare/modernizare constructii civile. - Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţila procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - La contractele finalizate se vor depune copii de pe parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie/documente constatatoare/orice alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: valoarea, perioada de prestare şi beneficiarul serviciilor; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte (ofertant, lider asociatie, asociat, subcontractant, terţ susţinător). Având in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, ofertanţii vor prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (Formular 4, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, precum şi celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. 2.) Proportia de subcontractare Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. - Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățilesubcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia însoţit de Acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative ale subcontractantului /subcontractanților, care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I. în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 24.09.2019 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 24.12.2019 Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 24.09.2019; Ora locala: 15:00 Locul: In SEAP
Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Nu Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr. 98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea „Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii – Formularul nr. 6. În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: În conformitate cu prevederile legii 101/2016, prin notificarea AC în termen de cinci zile din ziua luarii la cunostinta a unui act/actiune/inactiune considerata nelegala.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare Primaria Oraşului Borsec Adresa: str. Carpaţi nr. 6/A.; Localitatea: Borsec; Cod postal: 535300; Tara: Romania; Telefon: +40 266337001; Fax: +40 266337007; Email: primaria@primaria-borsec.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-borsec.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt 12.09.2019

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Anunt publicat: [SCN1052924/12.09.2019]

 

Înapoi
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 07.00 – 15.30
Marti: 07.00 – 15.30
Miercuri: 07.00 – 15.30
Joi: 07.00 – 15.30
Vineri: 07.00 – 13.00

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
info@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România