Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Achiziții publice
Elaborare proiect pentru realizarea sistemului de încălzire pe bază de biomasă - ANULATĂ
Achiziția vizează următoarele: Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA”
2019-10-21
374
Rédai Botond

Anunt de participare simplificat

 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 I.1) Denumire si adrese Orasul Borsec Cod de identificare fiscala: 4245380; Adresa: Strada: Carpati, nr. 6A, Sector: -, Judet: Harghita; Localitatea: Borsec; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal: 535300; Tara: Romania; Persoana de contact: József Mik; Telefon: +40 266337001; Fax: +40 266337007; E-mail: primaria@primaria-borsec.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-borsec.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna Contractul implica o achizitie comuna: Nu Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu Servicii de proiectare si lucrări de execuţie aferente proiectului „REALIZARE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA” Numar referinta: 8838/04.07.2019

II.1.2) Cod CPV principal 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta             
Prin realizarea acestei proceduri de cerere de oferta se urmareste achizitionarea de servicii de proiectare şi lucrări de execuţie aferente proiectului „REALIZARE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA”. Documentaţia de atribuire cuprinde Studiul de fezabilitate, care cuprinde principalii indicatori tehnic-economici ai investiţiei. Se va respecta Studiul de fezabilitate la întocmirea Proiectului tehnic, şi mai apoi la execuţia lucrărilor. Se solicită următoarele servicii/lucrări: -   intocmire proiect tehnic şi documentaţie pentru avize; -   asistenţă tehnică proiectant; -   lucrări de construcţie; -   procurare şi montaj utilaje; -   racorduri la utilităţi. Termen limita - numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care se pot solicita clarificari: 8 zile. Termen limita - numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care Autoritatea contractanta va raspunde obligatoriu la toate clarificarile solicitate in termenul precizat la alineatul anterior: 6 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimate Valoarea fara TVA: 633699,70; Moneda: RON

 

(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile Contractul este împartit în loturi: Nu Pot fi depuse oferte pentru:

 

Sectiunea II.2 Descriere II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare Cod CPV principal: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) Cod CPV suplimentar:

 II.2.3) Locul de executare Cod NUTS: RO124 Harghita Locul principal de executare: orașul Borsecorașul Borsec

 II.2.4) Descrierea achizitiei publice (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Documentatia de atribuire cuprinde anexat Studiul de fezabilitate, aprobată de beneficiar şi de către finanţator - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Solutia tehnica aprobata nu poate fi modificata de catre ofertant la proiectare si mai apoi la executia lucrarilor, neacceptându-se oferte alternative. Documentatia de atribuire se afla atasata anuntului de participare si poate fi descarcata integral de pe SEAP. Se vor respecta indicatorii, aprobati, precum si descrierile de cantitati din cadrul documentatiei.

 II.2.5) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut

 II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR Tip finantare: Program / Proiect PROGRAM/PROIECT: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

 

 Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare

 

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: -   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; -   cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -   după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; -   alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Mik Jozsef – primar, Moldovan Kemenes Ildiko-Anna – secretar, ing. Patka Robert-Alexandru – achiziţii, Borsos Orsolya – achiziţii, ec. Patka Eniko – şef birou economic, ing. Fokt Paula – urbanism, Benkes Zsolt – viceprimar, Ungureanu Ion, Simon Lehel, Farkas Aladar, ing. Kovacs Geza, Balazs Tibor, Bayka Gyula, Mosneag Ilona, ing. Szabo Tibor, Pépel Attila-Árpád, ing. Lăzăroiu Florin-Răducu – consilieri, Szabó Samoilă – expert achiziţii. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

 III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

 III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare  în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin lucrări similare duse la bun sfârşit în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel puţin 600.000,00 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Se vor accepta ca şi experienţă similară lucrările de construire/modernizare/reabilitare centrale termice. Nu se vor considera lucrări similare lucrările de reparaţii curente, datorită faptului că nu acoperă tot spectrul lucrărilor solicitate prin contract şi de asemenea nu necesită o logistică şi programare similară cu cea a lucrărilor de modernizare/reabilitare/noi.

 

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. - Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Pentru lucrări - procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor.

 

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016. DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători  vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.2)  împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.

 

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm,  terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.

 

Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. 2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în cadrul a maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu 26.000,00 lei fără TVA, servicii de proiectare pentru lucrările de modernizare/reabilitare centrale termice.

 

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. - La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/ serviciile de proiectare.

 

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Pentru serviciile de proiectare - procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeazăa toate informațiile solicitate pentru demonstarea ândeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. 3.) Proportia de subcontractare Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

 

DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

 

 

 

 Sectiunea IV: Procedura

 IV.1) Descriere

 IV.1.1) Tipul procedurii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1056053/17.10.2019] Pagina 4 Generat la: 21.10.2019 15:05

Procedura simplificata

 IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative

 IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 08.11.2019 15:00

 IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana

 IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 08.02.2020 Durata in luni: 3

 IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 08.11.2019; Ora locala: 15:00 Locul: In SEAP

 Sectiunea VI: Informatii complementare

 VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

 VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Nu Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic. Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute în celelalte secţiuni ale Fişei de date. Completarea DUAE se va realiza utilizând facilitatea integrată din SEAP, după autentificarea în sistem şi înscrierea în procedură. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. A.   Evaluarea Propunerilor Tehnice Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică: 1)   se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă numai la o parte din obiectul Contractului; 2)   demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini. B.   Evaluarea Propunerilor Financiare După notificarea rezultatului evaluării Propunerilor Tehnice, valorile Propunerilor Financiare se decriptează și sunt vizibile Autorității contractante împreună cu documentele de fundamentare a valorii în SEAP. Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară:

1)   se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă numai la o parte din obiectul Contractului; 2)   este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate cerințele descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară. Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi considerate ca fiind incluse în prețul cerințelor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică. Pentru aceste cerințe Autoritatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării Contractului. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii şi lucrări – formularul nr. 6. În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se departajarea se va face exclusiv în funcție de preț. În vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

 

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

 VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

 VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: În conformitate cu prevederile legii 101/2016, prin notificarea AC în termen de cinci zile din ziua luarii la cunostinta a unui act/actiune/inactiune considerata nelegala.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare Primaria Oraşului Borsec Adresa: str. Carpaţi nr. 6/A.; Localitatea: Borsec; Cod postal: 535300; Tara: Romania; Telefon: +40 266337001; Fax: +40 266337007; Email: primaria@primaria-borsec.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-borsec.ro;

 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt 17.10.2019

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1056053/17.10.2019]

 

Înapoi
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 07.00 – 15.30
Marti: 07.00 – 15.30
Miercuri: 07.00 – 15.30
Joi: 07.00 – 15.30
Vineri: 07.00 – 13.00

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România