Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Achiziții publice
Achiziționare mobilier interior pentu Centrul balneoclimaric multifuncțional - ANULATĂ
Achiziția vizează: furnizare și montare mobilier interior pentru clădirilie proiectului „Centru balneoclimateric multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita”
2019-11-19
403

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 I.1) Denumire si adrese Orasul Borsec Cod de identificare fiscala: 4245380; Adresa: Strada: Carpati, nr. 6A; Localitatea: Borsec; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal: 535300; Tara: Romania; Persoana de contact: József Mik; Telefon: +40 266337001; Fax: +40 266337007; E-mail: primaria@primaria-borsec.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-borsec.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

 

I.2) Achizitie comuna Contractul implica o achizitie comuna: Nu Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 

I.3) Comunicare Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://sicap-prod.elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100251362 Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: adresa mentionata mai sus

 

I.4) Tipul autoritii contractante Autoritate regionala sau locala

 

I.5) Activitate principala Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu Mobilier interior pentru clădirilie proiectului „Centru balneoclimateric multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita” Numar referinta: 8973/07.10.2019

 II.1.2) Cod CPV principal 39000000-2 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)

 

II.1.3) Tipul contractului Furnizare / Cumparare

 

II.1.4) Descrierea succinta             
Prin prezenta procedură se urmăreşte încheierea unui contract pentru Furnizare şi montare mobilier interior pentru clădirilie proiectului „Centru balneoclimateric multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita”. Cantităţile şi caracteristicile bunurilor ce vor fi achiziţionate prin licitaţie deschisă sunt prezentate in Proiectul tehnic din cadrul Documentaţiei de atribuire, elaborat de către. S.C. ARHITECTURA S.R.L. – Miercurea Ciuc. În principiu proiectul cuprinde achiziţionarea de mobilier specific pentru funcţionarea unui centru balenar: - mobilier pentru structurile de primire; - mobilier pentru vestiare; - mobilier de birou; - alte amenajări interioare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019] Pagina 1 Generat la: 21.10.2019 15:06

Operatorii economici pot adresa solicitări de clarificări la documentația de atribuire în termen de 10 zile înaintea datei limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în termen de 6 zile înaintea limită de depunere a ofertelor.

 

II.1.5) Valoarea totala estimate Valoarea fara TVA: 1324384; Moneda: RON (în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

 

II.1.6) Informatii privind loturile Contractul este împartit în loturi: Nu Pot fi depuse oferte pentru:

 

Sectiunea II.2 Descriere II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare Cod CPV principal: 39000000-2 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2) Cod CPV suplimentar:

 

II.2.3) Locul de executare Cod NUTS: RO124 Harghita Locul principal de executare: Orasul BorsecOrasul Borsec

 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Documentatia de atribuire cuprinde anexat Proiectul tehnic aprobat de beneficiar. Solutia tehnica aprobata nu poate fi modificata de catre ofertant la ofertatre şi mai apoi la executarea contractului, neacceptându-se oferte alternative. Documentatia de atribuire se afla atasata anuntului de participare si poate fi descarcata integral de pe SEAP. Se vor respecta indicatorii, aprobati, precum descrierile şi cantitatile din cadrul documentatiei. Nu se admit oferte parţiale.

 

II.2.5) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut

 

 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii Durata in luni: 4; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

 

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise) Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:

 

II.2.10 Informatii privind variantele Vor fi acceptate variante: Nu

 

II.2.11) Informatii privind optiunile Optiuni: Nu

 

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019] Pagina 2 Generat la: 21.10.2019 15:06

Tip finantare: Fonduri bugetare

 

II.2.14) Informatii suplimentare

 Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare

 

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: 1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: •   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) la momentul prezentării; •   cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; •   după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; •   alte documente edificatoare, după caz. 2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 5960 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Numele persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum şi a celor implicaţi în procedură din partea acestuia din urmă: Mik Jozsef – primar, Moldovan Kemenes Ildiko-Anna – secretar, ing. Patka Robert-Alexandru – achiziţii, Borsos Orsolya – achiziţii, ec. Patka Eniko – şef birou economic, ing. Fokt Paula – urbanism, Benkes Zsolt – viceprimar, Ungureanu Ion, Simon Lehel, Farkas Aladar, ing. Kovacs Geza, Balazs Tibor, Bayka Gyula, Mosneag Ilona, ing. Szabo Tibor, Pépel Attila-Árpád, ing. Lăzăroiu Florin-Răducu – consilieri, Szabó Samoilă – expert cooptat. Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate,la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 

III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 1.) Cifra de afaceri medie specifica Ofertantul trebuie să demonstreze o medie a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani de cel puţin 1.300.000 lei. - Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanțila procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele realizate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.

 

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - bilanţuri contabile/extrase de bilanţ/alte documente disponibile, depuse la autorităţile competente, care să certifice informaţiile solicitate. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte (ofertant, lider asociatie, asociat, subcontractant, terţ susţinător). Avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, ofertanţii vor prezenta odata cu depunerea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019] Pagina 3 Generat la: 21.10.2019 15:06

DUAE, angajamentul tertului sustinator (Formular 4, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.

 

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul cifrei de afaceri, corespunzător susținerii acordate. Documentele justificative ale terțului susținător/terților susținători care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm,  terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

 

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi furnizat produse similare în ultimii 3 ani în valoare valoare cumulata de cel puţin 1.300.000 lei. Această valoare se poate demonstra prin însumarea valorilor produselor furnizate la nivelul a maximum 3 contracte. Se vor lua în considerare contractele de livrare mobilier similar conform Caietului de sarcini sau alt tip de mobilier similar care presupune executie de o complexitate ridicata  d.p.d.v. arhitectural si structural conform cu normele  profesionale in domeniu. Pentru contractele exprimate în altă monedă, Conversia RON/ALTĂ VALUTĂ se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Naţională Română pentru anul respectiv. - Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanțila procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele realizate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.

 

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - procesul-verbal de recepție a produselor/certificat/document emis sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar/recomandare pentru participarea la prezenta procedură de atribuire din partea beneficiarilor, documente întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția produselor, care să ateste faptul că produsele au fost furnizate în bune condiţii și/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează produsele), perioada (inclusiv data încheierii contractului). Nota: Se vor considera contracte similare atat cele realizate pentru beneficiari publici cat si pentru beneficiari privati. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte (ofertant, lider asociatie, asociat, subcontractant, terţ susţinător). Având în vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, ofetanţii vor prezenta odată cu depunerea DUAE, angajamentul terțului susținător (Formular 4, împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, precum şi celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm,  terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019] Pagina 4 Generat la: 21.10.2019 15:06

2.) Proportia de subcontractare Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. - Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe capacitatea cărora se bazează ofertantul, vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. 1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Dovada implementarii si certificarii de catre ofertant a unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent. - Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent. Se va complete DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe I loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.

 

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 

III.2) Conditii referitoare la contract

 

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

 

III.2.2) Conditii de executare a contractului

 

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 Sectiunea IV: Procedura

 IV.1) Descriere

 

IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa

 

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019] Pagina 5 Generat la: 21.10.2019 15:06

IV.1.5) Informatii privind negocierea Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

IV.2) Informatii administrative

 

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura Numarul anuntului in JOUE:

 

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 14.11.2019 15:00

 

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati

 

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana

 

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 14.02.2020 Durata in luni: 3

 

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 14.11.2019; Ora locala: 15:00 Locul: In SEAP

 Sectiunea VI: Informatii complementare

 VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

 

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Nu Se vor utiliza platile electronice: Nu

 

VI.3) Informatii suplimentare              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (sicapprod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr. 98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019] Pagina 6 Generat la: 21.10.2019 15:06

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract. În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel: •   departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici •   în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut. Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. Planificarea vizitei se va face la Autoritatea contractantă, informaţiile de contact fiind cele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei. Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmita cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei.

 

VI.4) Proceduri de contestare

 

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

 

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

 

VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform legislatiei in vigoare legea 101/2016

 

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare Oraşul Borsec Adresa: Strada: Carpati, nr. 6A; Localitatea: Borsec; Cod postal: 535300; Tara: Romania; Telefon: +40 266337001; Fax: +40 266337007; E-mail: primaria@primaria-borsec.ro; Adresa internet: (URL) www.primaria-borsec.ro;

 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt 11.10.2019

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1015983/16.10.2019]

 

Înapoi
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 07.00 – 15.30
Marti: 07.00 – 15.30
Miercuri: 07.00 – 15.30
Joi: 07.00 – 15.30
Vineri: 07.00 – 13.00

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România